Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Hout van klei. De voorwaarden voor de webshop van Hout van klei volgen na artikel 12.

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hout van klei gevestigd te Delden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75474875. Hierna te noemen Hout van klei. Opdrachtgever: de wederpartij van Hout van klei met wie een overeenkomst wordt gesloten.
1.2 Alle overeenkomsten die worden gesloten door Hout van klei en de Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door ondergenoemde/deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van deze Opdrachtgever.
1.3 Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien en nadat deze door Hout van klei schriftelijk is bevestigd. Een dergelijke afwijking is slechts eenmalig van toepassing. Voor elk ander geval gelden slechts de onderhavige/deze voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten
2.1 Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Opdrachtgever. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 15 kalenderdagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele kosten (excl. aanvullende kosten voor de vergunning), tenzij anders aangegeven.
2.2 De verstrekte offertes zijn altijd onder voorbehoud van wijziging zowel voor wat betreft de prijs als voor wat betreft de productomschrijving, en onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product.
2.3 Hout van klei kan elke aanbieding en/of offerte intrekken zolang deze niet schriftelijk is aanvaard door de Opdrachtgever.
2.4 Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht aan Hout van klei.
2.5 Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Hout van klei niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
2.6 Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Hout van klei het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
2.7 Indien Hout van klei met de Opdrachtgever een overeenkomst sluit met mogelijkheid tot wijziging betekent dit dat de overeenkomst door de Opdrachtgever te wijzigen is op de specifieke punten die worden genoemd in de overeenkomst. De Opdrachtgever ontvangt vervolgens de wijzigingen en de eventuele minder- of meerprijs. Bovenstaande betekent niet dat de overeenkomst kosteloos te annuleren is.

Artikel 3. Materiaal en kwaliteit
3.1 Natuursteen en hout zijn natuurlijke producten. Monsters van deze materialen geven een indicatie van kleur en structuur; afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk. Bij hout zijn verder noesten, haar- en krimpscheuren en ‘werken’ eigenschappen die inherent zijn aan dit materiaal.
3.2 Bij de materialen hout en natuursteen is bij een dikte tot en met 5,0 cm, een afwijking van ten hoogste 2,0 mm toegestaan; bij een dikte van 6,0 tot en met 10,0 cm is de toegestane afwijking 3,0 mm en bij een dikte van meer dan 10,00 cm is de toegestane afwijking 4,0 mm.
3.3 Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.
3.4 Kleine maatverschillen zijn toelaatbaar, mits de afzonderlijke stukken onderling naar behoren passen.
3.5 Veel bewerkingen in glas zoals bijvoorbeeld: fusen, emailleren, brokkelen, buigen, stralen, wazen en inlakken zijn handmatige bewerkingen waarbij versmelting een belangrijke rol speelt. Iedere bewerking geeft daarmee een uniek resultaat. Afwijkingen in structuren en kleuren op basis van een ontwerp zijn hierdoor onvermijdelijk en inherent aan de keuze voor glas.
3.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van natuurlijke verschillen in structuur en kleur.

Artikel 4. Levertijd, levertermijn en oplevering
4.1 Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, nodig voor de uitvoering van de opdracht, in het bezit zijn gekomen van Hout van klei.
4.2 De opgegeven levertijden kunnen altijd afwijken; overschrijding van die termijn betekent niet dat Hout van klei van rechtswege in verzuim is. Bij niet tijdige levering dient Hout van klei schriftelijk door de Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij Hout van klei een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen.
4.3 Wanneer een gedenkteken of delen daarvan door toedoen van de Opdrachtgever niet kan of kunnen worden opgeleverd, zal Hout van klei de zaken (doen) onderbrengen voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever moet Hout van klei binnen een door Hout van klei te stellen termijn na kennisgeving van de onderbrenging in staat stellen het gedenkteken alsnog te plaatsen c.q. op te leveren.
4.4 Als de Opdrachtgever na de in 4.3 vermelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, blijft hij per direct in gebreke. Hout van klei heeft van daaruit het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hieruit voor Hout van klei een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot vergoeding van eventuele opslag, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Hout van klei alsnog nakoming te vorderen.
4.5 De datum van plaatsing en oplevering van het gedenkteken wordt vooraf per e-mail of telefonisch aan de Opdrachtgever bevestigd. Deze datum geldt als opleverdatum, tenzij Hout van klei nadien een andere datum afgeeft. Last minute kan een planning gewijzigd moeten worden door spoedopdrachten of een begrafenis die volgens cultuur binnen 12 uur moet plaatsvinden en Hout van klei de begraafplaats niet mag betreden met materieel.

Artikel 5. Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van een overeenkomst verhinderen, en die Hout van klei niet zijn toe te rekenen. Hieronder zijn (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen: onvoorziene gebreken in natuurlijke grondstoffen (bijvoorbeeld natuurlijke scheuren in natuursteen), staking, transportproblemen, extreme weersomstandigheden, maatregelen vanwege de overheid, extreem ziekteverzuim van de eigenaar van Hout van klei en/of bij de leveranciers van Hout van klei of bedrijfsstoringen bij Hout van klei en/of bij de leveranciers van Hout van klei, alsmede niet-levering door deze leveranciers.
5.2 Wanneer Hout van klei door overmacht niet in staat is om (tijdig) te leveren, zal zij de Opdrachtgever zo snel mogelijk informeren.
5.3 Tijdens de overmacht worden de leveringsverplichtingen van Hout van klei opgeschort.

Artikel 6. Gebreken en klachttermijnen
6.1 Opvorderingen met betrekking tot uitwendig waarneembare gebreken moeten binnen 8 kalenderdagen na oplevering schriftelijk geschieden.
6.2 Na het verstrijken van de termijn die wordt bedoeld in artikel 6.1 wordt verondersteld dat de Opdrachtgever het geleverde heeft goedgekeurd. Opvorderingen worden dan door Hout van klei niet meer in behandeling genomen.
6.3 Indien de Opdrachtgever van mening is dat Hout van klei niet naar behoren heeft gepresteerd, dient de Opdrachtgever dat direct en met redenen omkleed aan Hout van klei te melden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zich niet meer op een (vermeende) tekortkoming kan beroepen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle geleverde en nog te leveren producten en zaken blijven uitsluitend eigendom van Hout van klei, totdat alle vorderingen die Hout van klei op de Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen (inclusief eventuele rente en kosten) volledig zijn betaald.
7.2 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde reden bestaat dat hij in gebreke zal blijven, is Hout van klei gerechtigd de afgeleverde producten en zaken waarop het in 7.1 bedoelde eigendomsrecht rust, terug te nemen. De Opdrachtgever verschaft hiervoor bij voorbaat een onherroepelijke volmacht aan Hout van klei
7.3 De kosten die gemoeid zijn met het terugnemen en/of opnieuw terugplaatsen van deze producten of zaken komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Betaling
8.1 Tenzij andere afspraken hierover gemaakt, dient betaling plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, in de valuta zoals vermeld op de factuur. Hout van klei kan besluiten tot een vooruitbetaling van maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
8.2 Indien de Opdrachtgever van mening is dat een factuur niet correct is, dient de Opdrachtgever dat uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, aan Hout van klei te melden, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt juist te zijn.
8.3 Indien een factuur niet tijdig is voldaan, zal de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per ingegane kalendermaand of deel daarvan verschuldigd zijn.
8.4 Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, zal Hout van klei de Opdrachtgever bij aanmaning nog minimaal een termijn van 14 kalenderdagen geven om alsnog te betalen.
8.5 Indien na de aanmaning betaling alsnog uitblijft heeft Hout van klei het recht om aan de Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die als volgt worden berekend:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

Artikel 9. Ontbinding en annulering
9.1 Bij uitblijven van tijdige volledige betaling door de Opdrachtgever, heeft Hout van klei het recht om de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de Opdrachtgever alsnog heeft betaald of hiervoor een naar het oordeel van Hout van klei betrouwbare zekerheid heeft gesteld.
9.2 Als op het moment van ontbinding reeds prestaties zijn verricht, geldt de ontbinding uitsluitend voor dat gedeelte, welke nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Hout van klei vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
9.3 Hout van klei behoudt zich eveneens het recht voor om de lopende overeenkomsten tussen haar en de Opdrachtgever te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of er een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan of in (voorlopige) surséance van betaling geraakt;
b. tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegelaten;
c. er op zijn vermogensbestanddelen beslag wordt gelegd, hij onder curatelestelling of bewind wordt gesteld;
d. komt te overlijden of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest.
9.4 Als de Opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren, dient hij Hout van klei een redelijke tegemoetkoming voor door Hout van klei geleden verliezen te vergoeden en tevens de kosten te betalen die Hout van klei reeds (ter voorbereiding) heeft moeten maken. Hout van klei heeft het recht de schadevergoeding te bepalen en, naar haar keuze en afhankelijk van de voorbereidende arbeid, de gereserveerde productiecapaciteit en/of verrichte werkzaamheden of leveringen, zoals reeds bestelde en/of bewerkte zaken en ingeroepen diensten, minimaal 20% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
10.1 De (constructie)tekeningen, schema’s, ontwerpen, afbeeldingen, beschrijvingen en dergelijke die in de offerte zijn opgenomen of bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom van Hout van klei. Vermenigvuldiging of gebruik mag enkel plaatsvinden na schriftelijke toestemming van Hout van klei.
10.2 De Opdrachtgever vrijwaart Hout van klei voor aanspraken van derden in verband met schending van hun auteurs-, octrooi- of licentierecht of enig ander recht, in verband met door Hout van klei geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, wanneer Hout van klei die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die Hout van klei door of namens de Opdrachtgever bij de uitvoering
van de opdracht zijn verstrekt.

Artikel 11. Geschillenbeslechting en aansprakelijkheid
11.1 Deze algemene voorwaarden, de door Hout van klei en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) evenals de uitvoering daarvan, worden bepaald door het Nederlandse recht. Tevens is de Nederlandse rechter bevoegd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Hout van klei, behoudens opzet of grove schuld, alleen aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Iedere aansprakelijkheid van Hout van klei voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding (in welke vorm ook), indirecte schade, gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade.
11.3 Indien en voor zover de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schades rechtens niet toelaatbaar wordt geacht, zal het uit te keren schadebedrag nooit het bedrag overschrijden waartoe Hout van klei haar aansprakelijkheid heeft afgedekt middels een verzekeringsovereenkomst. Indien de verzekeraar niet uitkeert is de schadevergoedingsplicht van Hout van klei beperkt tot maximaal het bedrag vermeld op de factuur.

Artikel 12. Conversie
12.1 In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk worden aangemerkt, dient deze bepaling uitgelegd te worden op een wijze die zowel het belang van Hout van klei bij de bepaling, als het belang van de Opdrachtgever in acht neemt.
12.2 In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk moeten worden aangemerkt en toepassing van 12.1 niet mogelijk is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor de webshop van Hout van klei.

Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens herroepingsrecht.
Afnemer: is consument, een natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die op afstand een overeenkomst aangaat met de webwinkel van Hout van klei.
Dag: kalenderdag.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst die op afstand is gesloten.
Webwinkel of Hout van klei: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor de webshop van Hout van klei.

Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens herroepingsrecht.
Afnemer: is consument, een natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die op afstand een overeenkomst aangaat met de webwinkel van Hout van klei.
Dag: kalenderdag.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst die op afstand is gesloten.
Webwinkel of Hout van klei: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Webwinkel van Hout van klei en op elke tussen Hout van klei en afnemer tot stand gekomen overeenkomst op afstand. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Hout van klei. Op verzoek kan een schriftelijk exemplaar aan Afnemer worden toegezonden.
1.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Afnemer het aanbod van Hout van klei aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling geeft Afnemer te kennen met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan. Hout van klei behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Hout van klei bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Hout van klei deze bevestiging heeft verzonden kan Afnemer de overeenkomst ontbinden.
1.4 In uitzondering op lid 1.2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Hout van klei, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of Afnemer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Hout van klei het recht de overeenkomst niet aan te gaan of te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te stellen.
1.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de algemene specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Hout van klei erkend.

Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer aan Hout van klei kenbaar heeft gemaakt.
2.3 Hout van klei zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Hout van klei zal tijdig berichten over vertragingen in de levering. Afnemer heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Hout van klei zal bij ontbinding de van Afnemer ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen terugstorten. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op Afnemer op het moment van bezorging aan Opdrachtgever of een door hen vooraf aangewezen derde.
2.4 Aan de leveringsplicht van Hout van klei zal, behalve bij tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Hout van klei geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn een indicatie. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site van Hout van klei zijn onder voorbehoud van type-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van type-, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site van Hout van klei zijn in euro’s en inclusief 21% BTW

Zichttermijn/herroepingsrecht
4.1 Afnemer heeft het recht (een gedeelte van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien Afnemer na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan Hout van klei heeft teruggezonden, is de koop een feit. Afnemer zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met de goederen en verpakking en zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product. Het is verboden om urnen te vullen tijdens deze periode. Indien Afnemer gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient hij dit binnen de termijn van 14 werkdagen schriftelijk aan Hout van klei te melden. Hout van klei zend onverwijld een bevestiging van dit bericht.
Afnemer dient te bewijzen dat geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend conform de door Hout van klei verstrekte duidelijke en redelijke instructies. Indien de goederen bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. In geval van herroeping komen de kosten en het risico van de retourzending voor rekening van de Afnemer. Hout van klei vergoed de van Afnemer ontvangen betalingen uiterlijk 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending.
4.2 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor artikelen die door Hout van klei tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer of die duidelijk persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Hieronder vallen bijvoorbeeld in een opdracht beschilderde urnen.

Gegevensbeheer
5.1 Indien een bestelling wordt plaatst bij Hout van klei, worden gegevens van Afnemer opgenomen in het klantenbestand van Hout van klei. Hout van klei houdt
zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden. Lees meer hierover op de Privacybeleid pagina.

Garantie
6.1 Hout van klei garandeert dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
6.2 Afnemer is verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde artikelen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dient de Afnemer (alvorens over te gaan tot retourzending) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Hout van klei en wel uiterlijk binnen 5 dagen. Niet-zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 10 dagen schriftelijk bij Hout van klei te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot opvorderen en terugzending geheel vervallen.
6.3 Indien klachten van de Afnemer door Hout van klei gegrond zijn verklaard, zal Hout van klei naar haar keuze de geleverde artikelen kosteloos vervangen mits op voorraad. Indien artikel niet meer leverbaar is zal teruggave plaatsvinden van het aankoopbedrag.
6.4 Deze garantie geldt niet indien:

de afnemer jegens Hout van klei in gebreke is;
de Afnemer de geleverde artikelen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken;
de geleverde artikelen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Hout van klei en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld:
de ondeugdelijkheid geheel of voor een deel het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
6.5 Hout van klei geeft geen garantie op verkleuringen en slijtage van as sieraden. Een duidelijke gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd. Hout van klei kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen die voortkomen uit vul- en/of lijm werkzaamheden, tenzij de sieraden door Hout van klei zijn gevuld.

Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt Hout van klei zich het recht de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Hout van klei slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Hout van klei gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7.5 Hout van klei kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn enkel van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Hout van klei en afnemer komt tot stand nadat een bestelling door Hout van klei op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Hout van klei behoudt het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetpagina van Hout van klei gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
10.1 Hout van klei is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers van Hout van klei, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrieken van Hout van klei alsmede hulppersonen, ziekte van de eigenaar, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Hout van klei behoudt zich in het geval van overmacht het recht om voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Nimmer is Hout van klei gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Hout van klei bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. everbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Geschillen/toepasselijk recht
11.1 Op alle overeenkomsten tussen Hout van klei en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen redelijke tijd, echter uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Hout van klei.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Hout van klei en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Overijssel kennis, tenzij Hout van klei er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de
kantonrechter.

Lestijden

  • maandag 19.00 – 22.00 uur
  • dinsdag 13.00 – 16.00 uur
  • woensdag 13.00 – 16.00 uur
  • donderdag 19.00 – 22.00 uur
  • vrijdag 13.00 – 16.00 uur

Hout van Klei

Keramiekatelier houtvanklei
St Annabrinkstraat 38
7491 XG Delden
Tel: 06-23841864
KvK: 75474875
Bank: NL51 TRIO 0379 6971 81

Translate »

Pin It on Pinterest